Ciekawi świata –eksperymenty

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROGRAMOWO- METODYCZNA

DO ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

„Ciekawi świata –eksperymenty.”

Autor: mgr Beata Majewska

Zakres innowacji

  • Innowacja dotyczy zajęć pozalekcyjnych i adresowana jest do uczniów klas szkoły podstawowej – I etap edukacyjny.
  • Zajęcia zaplanowane są na 1 godzinę tygodniowo, przez cały rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021.
  • Zajęcia swoim zakresem obejmują zagadnienia z fizyki, chemii, przyrody, a także matematyki.

Nowatorstwo wdrażanego programu polega między innymi na poszerzeniu wiadomości i umiejętności o treści wykraczające poza podstawę programową oraz ciekawej alternatywie dla innych form spędzania wolnego czasu.

Cele innowacji

Celem innowacji jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji, nabywanie przez uczniów umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy i doświadczenia dzięki uczeniu się w zespole, uczeniu innych i uczeniu się od innych.

CELE OGÓLNE:

  • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni;
  • Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej;
  • Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów;
  • Zachęcanie uczniów do samodzielnego wykonania doświadczeń,;
  • Rozbudzanie zainteresowań uczniów otaczającym światem;

Rozwijanie u uczniów umiejętność krytycznego myślenia, obserwacji i wnioskowania.