Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

EKO - SZKOŁA. Ogólnopolski projekt skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał w celu stworzenia sieci placówek, które przez współpracę, będą dzielić się pomysłami jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Głównym celem projektu jest nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń. 

 

Innowacja pedagogiczna: Muzycznych zajęć moc

Prowadząca: Milena Lebiedzińska

Zakres innowacji: Działaniem innowacyjnym zostaną objęci uczniowie z klasy IIIC.

Czas trwania: II półrocze roku szkolnego 2021/2022; zajęcia : 2 razy w miesiącu 1 godzina lekcyjna.

Typ innowacji: Metodyczna

 Od wielu wieków naukowcy dowodzili, że muzyka klasyczna kształtuje emocjonalność i osobowość dziecka. Prekursorem badań nad wpływem muzyki był Alfred Tomatis. Jego badania doprowadziły do wykrycia zjawiska, które zostało później nazwane efektem Mozarta- dźwięki wysokie aktywizują korę mózgową i powodują: poprawę koncentracji uwagi, wzrost kreatywności, lepsze zapamiętywanie, podwyższenie motywacji i organizacji w codziennych czynnościach oraz normalizację napięcia mięśniowego, co wpływa na prawidłową postawę ciała (Tomatis A., 1995).

Dodatkowo muzyka ma wpływ terapeutyczny. Działa uspokajająco i pozwala redukować stres (Konieczna E.J., 2004).

Muzyka pobudza także obie półkule i wprowadza je w stan równowagi. Dzięki niej różne inteligencje: językowa, kinestetyczna, przestrzenna, ruchowa i interpersonalna, a nawet matematyczna i duchowa współgrają ze sobą (Sacher W.A.,2012).

Naukowcy udowodnili, że muzyka barokowa pomaga w koncentracji. Muzyka ta utrzymana w rytmie 60 uderzeń na minutę, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia się, obniża ciśnienie krwi i zmniejsza liczbę uderzeń serca. Ponadto pobudza system immunologiczny i zmienia fale mózgowe. Tak rozluźnione ciało i pobudzony umysł stwarzają doskonałą możliwość optymalnego uczenia się (Dryen G, Vos J. 2000).

           

Cel główny innowacji: Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.

Cele szczegółowe: 

 • Poznawanie utworów muzyki klasycznej.
 • Kształcenie umiejętności dostrzegania zmian tempa, dynamiki oraz wysokości dźwięku w muzyce.
 • Kształcenie umiejętności ilustrowania  muzyki ruchem, gestem i grą.
 • Rozwijanie umiejętności estetycznego i rytmicznego poruszania się przy muzyce.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu do muzyki poważnej na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych ( tworzenia orkiestry).
 • Rozwijanie aktywności twórczej dziecka i nauczyciela poprzez improwizacje ruchowe.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy utworu muzycznego.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi.

Opis  i  sposób realizacji metody aktywnego słuchania muzyki:

Batii Strauss pochodzi z Izraela, Polskę odwiedziła w 1997 roku. Pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną i po wielu latach poszukiwań znalazła na to skuteczny sposób. Stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki. Dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela. Metoda ta poza walorami edukacji twórczej ma również wielkie znaczenie w naturalnym kształceniu zrozumienia zasad współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu, przestrzegania ustalonych reguł, ról i koncentracji. Metoda Batii Strauss jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do wyrażania emocji daje   dzieciom radość i jest formą dialogu nauczyciela z dziećmi i muzyką.

 Aktywne słuchanie muzyki ma przebieg zabawy, jednej z  form aktywności dziecka w wieku wczesnoszkolnym,  gdzie umiejętności i doświadczenia dzieci zdobywają podczas 5  kolejnych etapów: 

 1. Fabularyzowanie muzyki.
  2.   Proste ruchy rytmiczne.
  3.   Realizacja w tańcu.
  4.   Gra na instrumentach.
  5.   Mówienie o muzyce.

W pierwszym etapie dzieci słuchają tworzonej przez nauczyciela opowieści, bajki,  nawiązującej  do słuchanej  muzyki. Następnie wykonują  proste ruchy rytmiczne, którymi ilustrują treść opowieści. Kolejny etap to taniec. Proste ruchy rytmiczne dzieci przekładają  na kroki taneczne, które mogą wykonywać solo, w parach, w kole oraz z użyciem rekwizytów  tj. pałeczki, patyczki, kubeczki, chusty, klucze, wstążki itp.. W  następnym etapie dzieci powtarzają proste ruchy rytmiczne wraz z fabularyzacją i zamieniają je w rytm grany na instrumentach perkusyjnych lub wykonanych własnoręcznie. Po opanowaniu akompaniamentu do utworu dzieci tworzą orkiestrę, w której każdy może zagrać na  dowolnym  instrumencie lub zostać dyrygentem. Dopiero w  ostatnim etapie, kiedy dzieci doświadczyły już muzyki, odkryły walory i tkwiące w niej tajemnice zaczynają rozmawiać o niej.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczeń:

- pozna utwory muzyki klasycznej

- zapozna się z życiorysami wybranych kompozytorów

- rozwinie kreatywność i twórcze myślenie

- nauczy się współpracować w grupie

- zredukuje stres

- poprawi koncentrację

- zdobędzie umiejętność kulturalnego odbioru muzyki

- będzie odczuwał szacunek do muzyki

- poprawi relacje z rówieśnikami i nauczycielami

- wzbogaci wyobraźnię.

 

 

Innowacja pedagogiczna: Wiersz na każdy dzień

Założenia organizacyjne

Tytuł innowacji: Wiersz na każdy dzień

Rodzaj innowacji: Mieszana;  organizacyjno- metodyczna

Termin realizacji innowacji:  rok szkolny  2021/2022

Czas trwania – październik 2021 – czerwiec 2022

Uczniowie objęci innowacją: uczniowie klasy 5

Założenia programowe

Do pozytywnych skutków czytania książek nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dużo mówi się o tym, że czytanie wzbogaca pod względem intelektualnym, emocjonalnym. Badania naukowe potwierdzają, że czytanie książek rozwija wyobraźnię, powiększa zasób słownictwa, uczy abstrakcyjnego myślenia, stymuluje rozwój, uczy wyrażać myśli i rozumieć innych. Niezwykle ważne jest promowanie literatury wśród młodych ludzi nie tylko poprzez polecanie określonych pozycji, ale także aktywowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania nowych. Ta ostatnia umiejętność jest niezwykle ważna ze względu na to, że żyjemy i przygotowujemy młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Konieczna jest zatem biegłość w umiejętnym wyszukiwaniu i selekcjonowaniu, a także krytycznym odbiorze informacji dostępnych za pośrednictwem różnych kanałów.

Cel Innowacji

Główny cel projektu to zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Poprzez wyszukiwanie tekstów na konkretny temat uczniowie mają szansę dotrzeć do tych tekstów, po które być może sami by nie sięgnęli. W ten sposób będą mogli rozwijać swoje kompetencje czytelnicze. Innowacja ma na celu zainteresowanie uczniów różnymi formami literackimi, w szczególności tak mało popularną w tych czasach poezją. Założeniem innowacji jest również powiązanie literatury ze sztukami wizualnymi, zadaniem uczniów będzie nie tylko wyszukanie tekstu związanego z obchodzonym danego dnia świętem czy rocznicą, ale również dopasowanie do tekstu ilustracji. Poszukiwanie w literaturze,  malarstwie, popkulturze, wspólnych motywów i tropów.  Kolejnym celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz umiejętność wyszukiwania informacji. Poszukując tekstów zarówno w Internecie, jak i w źródłach drukowanych, uczniowie będą musieli poznać typy wydawnictw informacyjnych oraz nauczyć się efektywnego wyszukiwania informacji, selekcji oraz ich odpowiedniego przetworzenia na potrzeby projektu.

Założeniem innowacji jest prezentacja rezultatów przedsięwzięcia w Internecie. Uczniowie samodzielnie założą blog, na którym będą prezentować wyniki swoich poszukiwań. Sami będą mogli stworzyć interfejs bloga oraz poszczególnych postów.

Cele szczegółowe

 • Poznanie nowych autorów i pozycji książkowych.
 • Poszerzanie wiedzy o gatunkach literackich.
 • Nauka analizy i interpretacji dzieł prozatorskich oraz poetyckich.
 • Poszerzenie zainteresowania szeroko rozumianą kulturą popularną oraz wysoką.
 • Dostrzeganie wzajemnego odziaływania na siebie różnych gatunków sztuki i kultury.
 • Umiejętność wyszukiwania, selekcji informacji.
 • Poznanie serwisów literackich oraz otwartych zasobów edukacyjnych.
 • Zapoznanie z serwisem Blogger, nauka samodzielnego tworzenia materiałów dostępnych w sieci.
 • Poznanie zasad publikowania w sieci, prawo autorskie, umieszczanie cytató
 • Nauka współdziałania i pracy w grupie.
 • Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin np. z historii poprzez wyszukiwanie rocznic wydarzeń historycznych i poszukiwanie pasującego do niej tekstu.
 • Umiejętność korzystania z katalogów bibliotecznych oraz poznanie zasobów biblioteki szkolnej.

 

 

Projekt: Tworzenie kartek z dobrą myślą dla osób starszych i samotnych

plakat informacyjny

 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2021/22 w klasach młodszych:

Projekt - aktywny powrót do szkoły „w-f z AWF”.

W klasach młodszych realizowany jest projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki –„W-f z AWF”.

Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

Przed przystąpieniem do projektu nauczyciele przeszli szkolenia na temat poprawy stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

 W klasach: 1b, 1c, 2c, 3a i 3b utworzono Sport Kluby.

Uczniowie na wstępie przeszli testy sprawnościowe. Podobne testy zostaną przeprowadzone na koniec projektu. W ten sposób będzie monitorowany stan kondycji fizycznej uczestników.

Zajęcia sportowe odbywają się 2 razy w tygodniu przez 3 miesiące.

 

„Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?” realizują klasy 1b, 1c i 2c

Scenariusze lekcji, które będą  realizowane są ze sobą powiązane motywem detektywistycznym, który rozbudzi ciekawość uczniów i zwiększy w nich chęć uczenia się i poznawania świata. Na każdej lekcji uczniowie będą mieli  inną zagadkę,  którą postarają się rozwiązać. Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwiną u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

„Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?”  wybrała klasa 1a.

 Podczas realizacji tego projektu uczniowie będą trenować pracę indywidualną i w zespole, rozwiną swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia. Zobaczą, że warto nie tylko pytać, ale też poznawać świat wszystkimi zmysłami. 

„Ekologia. Jak chronić środowisko?” realizuje klasa 3d.

Podczas lekcji uczniowie będą prowadzić obserwacje przyrodnicze. Dowiedzą się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Będą także pracować kreatywnie, nadając nowe życie zużytym przedmiotom. Zajęcia pomogą im trenować kompetencje społeczne i rozszerzą ich wiedzę przyrodniczą. 

„Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość?” to projekt realizowany przez klasy 3a i 3b

Podczas lekcji uczniowie poznają mechanizmy działania wielu zjawisk przyrodniczych: dowiedzą się, dlaczego statek unosi się na wodzie, skąd się bierze para wodna czy jak działa fala dźwiękowa. Będą trenować również współpracę i samodzielne myślenie. Zyskają poczucie, że każdy może wpaść na świetny pomysł, a nauka to niekończąca się przygoda!

„Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?” wybrała klasa 3c.

Podczas zajęć  uczniowie zagrają na własnoręcznie przygotowanych instrumentach, stworzą układ taneczny i dźwiękową scenografię teatralną. Dzięki projektowi rozwiną w sobie potrzebę obcowania z muzyką oraz poczują przyjemność z jej aktywnego słuchania i tworzenia. Dodatkowo, zdobędą wiedzę o innych dziedzinach sztuki, które łączą się z muzyką. 

"SEMAFOR - KOLUSZKOWSKA BALLADA KOLEJOWA"

Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 klasa 2a wraz z wychowawczynią Panią Iwoną Ciechowicz, rozpoczęła działania w ramach projektu "Semafor - Koluszkowska Ballada Kolejowa". Projekt obejmuje zagadnienia dotyczące kolei i wartości podróży w życiu człowieka. 

Drugoklasiści realizują działanie II projektu, pod hasłem "Wsiadać, drzwi zamykać". Polega ono na udziale w cyklu animacji plenerowych dla dzieci i młodzieży, w trakcie których uczniowie wezmą udział w zajęciach o tematyce kolejowej. Dzieci wybiorą się podróż kolejową do Parowozowni w Skierniewicach, podczas której wspólnie z Sławomirem Sidorem z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei wezmą udział w warsztatach plastycznych, o tematyce podróży kolejowych. Animacje zostaną przeprowadzone przez pracowników PKP z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej w Koluszkach. W ramach tego działania odbędą się również spotkania edukacyjno - integracyjne z emerytowanymi pracownikami kolei.

Czas trwania projektu 21.07.2021 r. - 10.10.2021 r.

 

"PROJEKT Leader100Sport"

Podstawowym celem programu jest kształtowanie postaw społecznych poprzez wykorzystanie odpowiednich programów aktywności ruchowej dzieci w wieku 6-9 lat (ostatni rok przedszkolny – zerówka oraz klasy I-III szkoły podstawowej) oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów (nauczycieli WF). Przy realizacji projektu planowane jest także wykorzystanie i wzmocnienie ogromnego potencjału wychowawczego rodziców poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami oświatowymi.

W ramach realizacji programu placówki oświatowe otrzymują bezpłatnie sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 zł wraz z przeszkoleniem (jednodniowe 3-blokowe szkolenie w I semestrze każdego roku szkolnego, które będzie niedaleko placówek oświatowych uczestniczących w Programie, w najbliższym lub okolicznym powiecie) kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół. Uczestnicy otrzymają również co roku bezpłatne materiały dydaktyczne pomocne w codziennych zajęciach i relacjach z dzieckiem i w cyklicznych spotkaniach z ich rodzicami, aby oni mogli lepiej wspierać swoje dzieci. W II semestrze każdego roku szkolnego odbędą się wizyty wsparcia w przedszkolach i szkołach z możliwością prowadzenia zajęć pokazowych z uczniami lub rodzicami. Zostanie też stworzona strona internetowa z materiałami wspierająca uczestników programu. Zajęcia Programu w przedszkolach i szkołach będą mogły być  realizowane w toku normalnych zajęć roku szkolnego.. Ukończenie szkoleń wiąże się z uzyskaniem certyfikatu dla nauczycieli, którzy w ten sposób, razem z wprowadzeniem programu w swoich klasach podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Program ma objąć w sumie 200 placówek oświatowych: 100 placówek z zerówkami od roku szkolnego 2021/2022 oraz 100 szkół podstawowych od roku szkolnego 2022/2023.

https://leader100.com.pl/leader100-sport/

 

"POZNAWAJ ŚWIAT Z RADOŚCIĄ"

Harmonogram zajęć prowadzonych zdalnie w projekcie

„Poznawaj Świat z Radością”

 

Beata Majewska

wtorek i czwartek od 11.20 do 13.40

 

Beata Mąkiewicz

środa i poniedziałek od 11.15 do 13.30

 

Jarosław Woźniak

Piątek od 15.15 do 17.30

 

Anna Kabat

środa 11.20 – 12.50

czwartek 13.00 – 14.30

 

Sylwia Rutkowska

poniedziałek od 13.25 do 15.00

środa od 14.15 do 15.50

piątek od 13.25 do 15.00

 

Małgorzata Krych

poniedziałek 10.35 - 11.20 

wtorek 12.25 – 13.10

środa 9.40 - 10.25  13.25 – 14.10

czwartek 12.25 – 13.10

piątek 10.35 – 12.10

 

Agnieszka Kubiak

poniedziałek 13.30 – 14.20

wtorek 13.10 – 14.00

piątek 8.00 – 8.50

środa 9.40 – 10.30

czwartek 13.10 – 14.00

piątek 10.35 – 11.20

 

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2020-2021

Anna Kabat
środa 10.35-12.10
piątek 10.35-12.10
Beata Mąkiewicz
środa 11.25-13.10
czwartek 10.35-12.10
Sylwia Rutkowska
poniedziałek 13.25-14.10
środa 14.15-15.50
piątek 13.25-14.10
Beata Majewska
środa 10.35-12.10
czwartek 10.35-12.10
Agnieszka Kubiak
środa 10.35-12.10
czwartek 10.35-12.10
Małgorzata Krych
wtorek 12.25-13.10
czwartek 12.25-13.10
piątek 10.35-12.20
Jarosław Woźniak
piątek 15.15 – 18.25

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2019-2020

harmonogram zajęć

 

/uploads/5ea74ffae65da/pages/17/content/Formularz_uczestnictwa_ucznia_w_projekcie.doc

/uploads/5ea74ffae65da/pages/17/content/Formularz_uczestnictwa_ucznia_w_projekcie.pdf

/uploads/5ea74ffae65da/pages/17/content/Zasady_Rekrutacji_Uczestnikow_Projektu.doc

/uploads/5ea74ffae65da/pages/17/content/Zasady_Rekrutacji_Uczestnikow_Projektu.pdf

/uploads/5ea74ffae65da/pages/17/content/Plakat_Poznawaj_swiat_z_radoscia.pdf

 

PROJEKT: NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA

12 listopada 2019r. klasy ósme ze Szkoły Podstawowej nr 2 i klasy pierwsze z I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyły w projekcie "Nie zmarnuj swojego życia". Projekt poprowadził zespół RYMcerze. W pierwszej części spotkania Łukasz Bęś (pseud. Bęsiu) podzielił się  z młodzieżą swoim doświadczeniem walki z nałogami. Jego świadectwo poruszyło wiele serc i skłoniło do refleksji na temat ludzkiej egzystencji. Jedna z uczennic po spotkaniu napisała: „dzięki projektowi „Nie zmarnuj swojego życia” przeprowadzonych przez RYMcerzy cały wieczór myślałam o swoim dotychczasowym życiu, ponieważ prowadzę dość podobny tryb życia co Bęsiu. Zadaję się ze starszymi znajomymi i praktycznie w weekendy mnie nie ma w domu. Do wczoraj zdałam sobie sprawę, że są inne wartości w życiu takie jak: rodzina, miłość, przyjaciele i nauka bo w przyszłości chcę coś osiągnąć. Od wczorajszego dnia zmieniłam swój tok myślenia i kończę z imprezami pseudo znajomymi, a skupiam się na wartościach wyżej wymienionych”.

Drugim prelegentem był Jonatan Blank (pseud. Dj Yonas), który również w swoim życiu stał na rozdrożu. Z jednej strony koledzy i używki, a z drugiej strony gra w piłkę nożną i rozwijanie swojego talentu. Wybrał to drugie. Podczas spotkania zachęcał młodzież do rozwijania swoich pasji. Raperzy zaśpiewali także kilka piosenek, które niosły  ze sobą głębokie przesłanie o tym, co w życiu wartościowe i godne uwagi. Ważne treści i forma trafiająca wprost do odbiorcy pobudziły świadomość młodzieży i zmusiły do refleksji nad sensem życia, wartości pracy i nauki. Jedna z uczennic  napisała o projekcie: ”uświadomił mi jak ważne jest dążenie do postawionych sobie celów. Pokazał, że trzeba się bardzo starać i ciężko pracować, aby później móc realizować swoje marzenia. Uważam, że ten projekt był nam potrzebny, po to, by uświadomić sobie, że to co robimy teraz ma ogromny wpływ na naszą przyszłość i nie możemy zmarnować szansy na lepsze życie”. Zdaniem jednej z uczennic projekt „Nie zmarnuj swojego życia” „daje nam coś do myślenia. Dzięki opowieściom RYMcerzy zaczynamy zastanawiać się nad własnym życiem – co moglibyśmy zrobić żeby się z niego cieszyć. Zrozumiałam, że nie musimy trzymać się z ludźmi, którzy nie pokazują nam żadnych dobrych wartości. Powinniśmy przeć do przodu, za swoimi marzeniami. Trzeba wierzyć w Boga”. Inna z kolei zrozumiała, „że powinno się jeszcze bardziej doceniać i wspierać rodziców”.

Projekt „Nie zmarnuj swojego życia” spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i  u wielu osób zaowocował  pragnieniem zmiany życia na lepsze. W projekcie wzięło udział 232 uczniów.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędowi Miasta i Gminy Koluszki. Pomysłodawcą i koordynatorem była pani Katarzyna Pryputniewicz.

PROJEKT: MALI INŻYNIEROWIE. CZYM MOŻEMY PODRÓŻOWAĆ?

Uczniowie klasy II c pod kierunkiem Pani Agaty Sztajbert biorą udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci. Uczniowie w ramach projektu realizować będą różne scenariusze lekcji. Na początek uczniowie wraz z wychowawcą wybrali temat: „Jak wspólnie zapracować na sukces?” Jest to temat wprowadzający, mający na celu wykształcenie w uczniach umiejętność współpracy. Uczniowie poprzez działanie szukają odpowiedzi na różne pytania. Czy samodzielna praca daje takie same rezultaty jak zespołowa? Co sprzyja dobrej współpracy i prowadzi do sukcesu? Jak wiemy, współdziałanie to klucz do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy. Ułatwia utożsamianie się z drużyną, gwarantując sprawne funkcjonowanie zespołu. Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami współpracy biorąc udział w zabawie drużynowej. W trakcie dyskusji zastanawiają się nad pozytywnymi stronami współdziałania. Dowiadują się, jakie role mogą pełnić w grupie oraz czy jest to rola stała, przypisana, czy mogą realizować się w różnych rolach. Główną aktywnością podczas lekcji było skonstruowanie „jajkodromu”. Ćwiczenie to pokazało uczniom jakie są efekty pracy zespołowej i czy w rzeczywistości potrafią współpracować. Dzieci zauważają, że współpraca jest umiejętnością, tak jak pisanie czy czytanie. Żeby dobrze współpracować należy się tego nauczyć i jak najczęściej korzystać z okazji do pracy zespołowej.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROGRAMOWO – METODYCZNA

„Poznajemy siebie i swoje możliwości”

Realizacja: 2018r.  – 2021r.

Autor: mgr Beata Majewska

Cele ogólne innowacji:

 • Rozwijanie możliwości intelektualnych uczniów.
 • Motywowanie uczniów do wykonania zadania wymagającego koncentracji uwagi.
 • Poznanie różnorodnych ćwiczeń, które wspomagają koncentrację uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności nazywania różnorodnych emocji i ich wyrażania.
 • Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.
 • Rozwijanie więzi rodzinnych.
 • Zrozumienie pojęć: grupa społeczna.
 • Zrozumienie, że ludzie różnią się między sobą cechami osobowości.
 • Ćwiczenie u uczniów płynności, giętkości oraz oryginalności myślenia.
 • Rozwijanie cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
 • Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
 • Rozwijanie kreatywności.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROGRAMOWO- METODYCZNA DOZAJĘĆPOZALEKCYJNYCH

„Ciekawi świata –eksperymenty.”

Autor: mgr Beata Majewska

Zakres innowacji

 • Innowacja dotyczy zajęć pozalekcyjnych i adresowana jest do uczniów klas szkoły podstawowej – I etap edukacyjny.
 • Zajęcia zaplanowane są na 1 godzinę tygodniowo, przez cały rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021.
 • Zajęcia swoim zakresem obejmują zagadnienia z fizyki, chemii, przyrody, a także matematyki.

Nowatorstwo wdrażanego programu polega między innymi na poszerzeniu wiadomości i umiejętności o treści wykraczające poza podstawę programową oraz ciekawej alternatywie dla innych form spędzania wolnego czasu.

Cele innowacji

Celem innowacji jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji, nabywanie przez uczniów umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy i doświadczenia dzięki uczeniu się w zespole, uczeniu innych i uczeniu się od innych.

CELE OGÓLNE:

 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni;
 • Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej;
 • Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego wykonania doświadczeń,;
 • Rozbudzanie zainteresowań uczniów otaczającym światem;

Rozwijanie u uczniów umiejętność krytycznego myślenia, obserwacji i wnioskowania.

 

Projekt „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”

Uczniowie klasy 2b  pod kierunkiem Pani Beaty Majewskiej po raz  kolejny biorą udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci. Tym razem wybrali temat: „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”

Scenariusze lekcji, które będą  realizowane są ze sobą powiązane motywem detektywistycznym, który rozbudzi ciekawość uczniów i zwiększy w nich chęć uczenia się

 i poznawania świata. Na każdej lekcji uczniowie będą mieli  inną zagadkę,  którą postarają się rozwiązać. Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwiną u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

Na pierwszych zajęciach (we wrześniu) uczniowie rozwijali kreatywne myślenie, które pomaga w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych. Ćwiczyli także  płynność i giętkość myślenia. Dostali mapy i musieli odnaleźć karty zgodnie z instrukcją. Później zostali postawieni przed problemem „Jak wymyślić coś z niczego”. Do tego celu posłużyła im historia o zapomnianych urodzinach. Zadaniem dzieci było stworzenie przyjęcia urodzinowego  z tego co mają w klasie. Pracowali w grupach. Każda miała do wykonania zadanie w określonym czasie. Pierwsza przygotowała na urodzinowe przyjęcie potrawy na niby, druga zajęła się dekoracją sali. Pozostałe dwie grupy miały przygotować zabawy  na przyjęcie. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością. Tego dnia świetnie bawiliśmy się i jednocześnie uczyliśmy.

 

"TWOJE DANE, TWOJA SPRAWA"

/uploads/5ea74ffae65da/pages/17/content/TWOJE_DANE_TWOJA_SPRAWA.docx

"STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY"

/uploads/5ea74ffae65da/pages/17/content/STAN_PO_ZIELONEJ_STRONIE_MOCY.docx

"MLEKO W SZKOLE"  "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE"

/uploads/5ea74ffae65da/pages/17/content/Owoce_i_warzywa_w_szkole.docx

"BEZPIECZNA +"  "BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. BEZPIECZNY UCZEŃ"

/uploads/5ea74ffae65da/pages/17/content/bezpieczna__1.docx

"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA"

http://bibliotekawszkole.edu.pl/NPRCz_poradnik.pdf

"MAMY KOTA NA PUNKCIE MLEKA"

http://www.kochammleko.pl/Mamy_kota_na_punkcie_mleka,6688,6688,pl.html

"BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ"

https://www.bs-kson.org

"CYFROWOBEZPIECZNI"

https://www.cyfrowobezpieczni.pl

"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA"

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php

"AKTYWNA TABLICA"

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

"AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA"

https://akademiapuchatka.pl/pl/nauczyciele/wstep

"SZKOŁA UCZĄCA SIĘ"

https://nai.edu.pl/?id=865

"ŁÓDZKIE GRA W RĘCZNĄ"

http://www.gramywreczna.pl/

o_.png

o_.png