Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

RODO - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:Administratorem Pani/Pana danych jest Sławomir Mela, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Sybilską, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: karolina.sybilska@odosc.pl Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, tj. ze świadczeniem usług w zakresie edukacji, dokumentowania przebiegu nauki, realizacji zadań szkoły. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych (w tym wizerunku) w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z:Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zmianami ), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zmianami.) oraz ich rozporządzeń wykonawczych.Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2159 z późn. zm.)Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 1189z późn. zm.).oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Przekazanie ich jest zgodne ze statutowym działaniem placówki.Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w jednostce.Ma Pani/Pan prawo do:1.dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,2.usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,4.przenoszenia danych,5.cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,6.wniesienia skargi do organu nadzorczego.Podane przez Panią/Pana dane są wymogiem Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zmianami ), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zmianami.) Inne dane podawane są dobrowolnie, np. w celu prowadzenia konkursów, realizacji projektów edukacyjnych i innych akcji związanych z działalnością szkoły.Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i profilowaniu. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa oraz przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.Koluszki, dnia 25.05.2018r.